7 ตำนานอัครทวยเทพยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งสรวงสวรรค์

เมื่อทวยเทพมีจำนวนมากมาย แน่นอนว่าการแบ่งแยกให้เห็นมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นในมหาเทพกรีก เทพในอียิปต์ ประตูแห่งสวรรค์หรือโลกหลังความตายแห่งประตูวิญญาณ เทวทูตสวรรค์ในคำพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ได้กล่าวถึงเทพจำนวนมากมาย อัครเทวดาที่ถูกกล่าวถึงอยู่บ่อยๆ มีอยู่ 7 องค์ด้วยกัน

Michael (มิคาเอล) ผู้เหมือนพระเจ้า

ตามตำแหน่งหน้าที่ คือ ผู้เฝ้าประตูสวรรค์ และ ดูแลดวงวิญญาณผู้ตายบนสรวงสวรรค์ หรือ อีกนัยหนึ่งเป็นมหาเทพแห่งการปกป้อง ปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยครั้งบนพระคัมภีร์ ไม่ใช่ว่ามีเพียงแค่บนหน้าหนังสือ Holy Bible เท่านั้น ส่วนในคัมภีร์ Aggadah ก็กล่าวเป็นผู้ปกป้องของชาวอิสราเอลเรียกได้ว่าเสมือน ผู้นำของกองทัพสวรรค์ของ 1 ใน 7 เทพที่ยิ่งใหญ่บนสวรรค์

มิคาเอลเป็นอัครทูตสวรรค์ที่ปรากฏอยู่ในหลายความเชื่อซึ่ง ศาสนายูดาห์ กล่าวถึงมิคาเอลว่าผู้บัญชาการกองทัพของพระเป็นเจ้า ปรากฏในหนังสือดาเนียล ทางด้านศาสนาคริสต์ปรากฏอยู่ในจดหมายของนักบุญยูดา (หนังสือเล่มที่ 26 ในคัมภีร์ไบเบิล) และหนังสือวิวรณ์ (หนังสือเล่มที่ 27 ในคัมภีร์ไบเบิล) กล่าวถึงมิคาเอลกับช่วงระยะเวลาการเกิดขึ้นของสงครามกับซาตาน และ ทางด้านศาสนาอิสลาม  เรียกอัครทูตสวรรค์มีคาเอลว่ามีกาอีล ทำหน้าที่ควบคุมระบบสุริยะ และนำปัจจัยยังชีพมอบให้กับมวลมนุษย์
แต่อย่างไรก็ตามย่อมมีผู้ที่มองเห็นอย่างแตกต่างกว่าที่เคยมี เมื่อผู้ชนะจะเป็นผู้กำหนดการเขียนในหน้าประวัติศาสตร์เสมอ

หากแท้จริงแล้ว มิคาเอล นั้นกลับกลายเป็นเทพที่มีความอิจฉาและริษยาสูงมากกับการที่ลูซิเฟอร์ได้อยู่ใกล้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า ต้องการที่จะลบตัวตนของลูซิเฟอร์ทิ้งเสีย เนื่องจากได้รับความรักและมีรูปกายที่งดงามมากที่สุดเมื่อเทียบกับเทวดาทั้งมวล เพื่อให้ตนเองได้กลายเป็นผู้พิทักษ์และปกป้อง จึงได้วางแผนการต่างๆเกิดขึ้นมา เพื่อให้องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยในตัวตนของตัวเอง และไว้วางใจในที่สุด การใส่ร้าย Lucifer ได้เกิดขึ้นทันที เหตุการณ์ The Fallen Angel ทันทีด้วยอารมณ์โทสะของพระผู้เป็นเจ้า
และถูกแต่ตั้งให้เป็นอัศวินแห่งกองทัพสวรรค์กลายเป็นผู้นำกองทัพสวรรค์ต่อสู้กับพวกลูซิเฟอร์ นอกจากนี้ยังเป็นผู้เอาหอกเสียบอกของลูซิเฟอร์
มิคาเอลผู้เป็นจอมทัพแห่งสวรรค์อยู่ในบทสวดเพื่อพิทักษ์และขับไล่ผีหรือปีศาจอย่างเป็นทางการของ ศาสนจักรในนครรัฐวาติกัน
กล่าวได้ว่า มิคาเอล เป็นผู้พิทักษ์และผู้ปกป้องอัศวินแห่งกองทัพสวรรค์ และ เป็นสัญลักษณ์ของความถ่อมตนต่อพระเจ้า จากคำที่ว่าไม่มีใครเสมอเหมือนพระผู้เป็นเจ้าทั้งๆที่ชื่อเจ้าตัวก็บ่งบอกว่าผู้เหมือนพระเจ้า

Raphael (ราฟาเอล) พระเจ้าทรงรักษา

ตามตำแหน่งหน้าที่คือเทพที่คอยเติมเลือด อัครเทวทูตผู้ยิ่งใหญ่บนสวรรค์ที่มีความโดดเด่นในด้านการรักษา เป็นอัครทูตสวรรค์ที่ปรากฏตามความเชื่อในศาสนายูดาห์ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลามเช่นเดียวกันกับมิคาเอล สิ่งหนึ่งที่ปรากฏถึงการมีอยู่ของมหาเทพอคระเทวฑูตผู้ยิ่งใหญ่ ในการรักษาชายตาบอด ชื่อ โทบิด มาก่อน นอกจากนี้ราฟาเอลยังเป็นหนึ่งในสามของเทวทูตไปร่วมส่งข่าวสารให้กับอับราฮัม ราฟาเอลเป็นอัครเทวทูตผู้ที่เป็นมิตรและร่าเริงแจ่มใสที่สุดในบรรดาทูตสวรรค์

ส่วนในคัมภีร์ Aggadah ก็กล่าวเป็นผู้ปกป้องของชาวอิสราเอลเรียกได้ว่าเสมือน เป็นการปกป้องของเทวดาผู้ปกป้องและรักษา มีหน้าที่ในการรักษาโรคภัย อัครเทวทูตผู้เดินทางและแพทย์
ส่วนในศาสนาอิสลาม จะมีการเรียกราฟาเอลว่าอิสรอฟีล มีหน้าที่ในการเป่าแตรในการเป่าแตรครั้งแรกจะประกาศจุดจบของโลกและสิ่งมีชีวิตต่างๆ หากเป่าแตรครั้งที่สอง จะเป็นการฟื้นคืนชีพให้กับผู้ที่เสียชีวิต
กล่าวได้ว่า ราฟาเอล เป็นสัญลักษณ์แห่งการรักษา มีสีเหลืองแทนทิศใต้ และ เป็นธาตุดิน มีความหมายถึง Knight of Sword ในไพ่ทารอต

Gabriel (กาบรีเอล) พละกำลังของพระเจ้า

ผู้ที่เป็นดั่งพละกำลังของพระผู้เป็นเจ้า หากว่าแปลตรงตัวจะมีความหมายว่า เจ้าผู้รับใช้พระเป็นเจ้า อัครเทวทูตผู้ยิ่งใหญ่บนสวรรค์หนึ่งในอัครเทวฑูตชั้น Seraphim (ลูซิเฟอร์เคยเป็นเทพอยู่ในชั้นนี้เช่นกันก่อนจะ ) เป็นผู้ที่จะนำสารต่างๆจากพระผู้เป็นเจ้ามาแสดงออก มีเทพพิทักษ์ 1,100 องค์ เทพแห่งความเมตตาและการเกิดใหม่ และ ยังเป็นหนึ่งในผู้มาส่งข่าวสารการเกิดของพระเยซูคริสต์ ในคัมภีร์บอกว่าเป็นอัครเทวฑูตเพียงองค์เดียวที่สามารถพูดได้ทุกภาษา กับ พระนางมาเรีย และ ยังเป็นอัครเทวทูตที่มาเป่าแตรในวัน Judgment Day (วันแห่งการชำระบาป) นอกจากนี้กาบรีเอล ยังทำหน้าที่เป็นผู้เฝ้าประตูแห่งความตาย
กาบรีเอล เป็นอัครเทพที่ถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งในพระคัมภีร์ ไม่ว่าจะเป็นในพระคัมภีร์พันธะสัญญาเดิมหรือพันธะสัญญาใหม่ (ลก.1:19 การประสูติของพระเยซูแก่นางมารีย์) (ดนล.8:19 / 9:21แจ้งการกำเนิดของยอห์นผู้ให้บัพติศมา)

ตามความเชื่อของชาวยิว ปรากฏตัวออกมาครั้งแรกในหนังสือแห่งเดเนียล (เป็นหนังสือลำดับที่ 5 พันธสัญญาเดิม)
ส่วนในศาสนาอิสลาม จะมีการเรียกกาบรีเอลว่าญิบรออีล ซึ่งจะเป็นผู้ชี้นำเอาคัมภีร์อัลกุรอานมาให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัด นอกจากนี้ยังเป็นผู้ทำหน้าที่ส่งสาส์นประกาศหน้าที่ความรับผิดชอบ และ รับดวงวิญาณของผู้ที่ตาย
กาบรีเอล เป็นทูตสวรรค์ในศาสนาอับราฮัม อยู่ในช่วงภัยพิบัติของวิหารแห่งโซโลม่อน
ตามหนังสือ Paradise Lost กาบรีเอลเป็นนายของเหล่า เทวดาของทุกชั้น
ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่มีการกล่าวถึง ทูตสวรรค์ทั้งหมด 177 ครั้ง และเป็นการกล่าวถึงกาบรีเอล มากกว่า 100 ครั้ง
กล่าวได้ว่า กาบรีเอล เป็นเทพแห่งความเมตตา การเกิดใหม่ และการไถ่บาป (Judgment Day) มีสีฟ้าแทนทิศตะวันตก และ เป็นธาตุน้ำ

Uriel (อูรีเอล) ผู้เฝ้ามองแสงสว่าง หรือ ดวงประทีปแห่งพระเป็นเจ้า

เทวทูตแห่งการปกป้องคำสอนและพระคัมภีร์ นอกจากนี้ยังเป็นอัครเทวทูตเทพแห่งแสงสว่าง เป็นผู้เฝ้ามองและอธิบายถึงการ The Fallen Angel ของเทวดาที่อยู่ในพระคัมภีร์ เป็นหนึ่งในสี่ของผู้ปกป้องบัลลังก์แห่งพระเจ้า นอกจากนี้ยังถูกเข้าใจว่าเป็นเทพแห่งความรู้ ความหมายดั้งเดิมของอูรีเอล คือ ดวงประทีปแห่งพระเป็นเจ้า
อูรีเอลเป็นเทพที่ปรากฏให้เห็นในพระคัมภีร์ฮิบรูเก่าแก่ เทวฑูตแห่งสติปัญญาและศีลธรรม เป็นผู้ที่ถูกส่งมาให้ตอบคำถามของ Esdras

ในพระคัมภีร์ของชาวยิวได้กล่าวไว้ว่า อูรีเอลเป็นผู้บอกโนอาถึงเรื่องน้ำท่วม และยังมีหน้าที่ในการปกป้องประตูสวนแห่งอีเดน พร้อมๆกันเทวดาอีก 3 องค์ อาวุธประจำตัว คือ ดาบแห่งเปลวเพลิง ผู้สร้างดวงอาทิตย์ตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าและยังเป็นอาจารย์ผู้สอนมนุษย์ถึงความรู้ในเรื่องโลกแห่งวิญญาณในการเล่นแร่แปลธาตุและเวทมนต์ต่างๆ
กล่าวได้ว่า อูรีเอลเป็นผู้สำเร็จราชการแห่งดวงอาทิตย์ มีสีเขียวแทนทิศตะวันออกและเป็นธาตุลม

Sariel (ซารีเอล ) เทพแห่งการปกป้อง และความสันติสุข

ที่มาของคำว่าอัศวินขี่ม้าขาว อาจจะได้มาจากอัครเทวทูตองค์นี้ เทพผู้ปกป้องสวรรค์เทพแห่งความกล้าและการควบคุม เรียกได้ว่าเป็นเดอะการ์เดี้ยนของสรวงสรรค์คล้ายกับ Valkyries ของตำนานชาวนอร์ส แต่สำหรับมนุษย์จะไม่เป็นที่รู้จักมากนักสำหรับอัครเทวทูตองค์นี้ แต่ถ้าหากเป็นเทวทูตด้วยกันแล้ว จะสลักชื่อของซารีเอลเอาไว้บนอาวุธหรือโล่ เพื่อใช้สำหรับการต่อสู้ บางตำราบอกว่าคือมหาเทพที่อยู่หนึ่งในจักรราศีชื่อ Aries

Remiel (เรมีเอล) เทพแห่งความจริง

เป็นหนึ่งในเจ็ดเทพที่มีความสำคัญ แต่มนุษย์ทั่วไปไม่ค่อยมีใครให้ความสำคัญหรือรู้จักกับมหาเทพองค์นี้ ผู้เผยแพร่พระวจนะของพระเจ้าสู่มวลมนุษย์ นอกจากนี้ยังเป็นเทพที่ควบคุมการเกิดขึ้นของ เหตุการณ์วันสิ้นโลก The Apocalypse ระหว่างช่วง 200 ปีก่อนคริสต์ศักราชจนถึงปี คริสต์ศักราชที่ 300 (เหตุการณ์ 500 ปี) และยังคงเป็นเทพแห่งความจริง เนื่องจากทุกครั้งที่ปรากฏตัวจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นจริง และ อีกหนึ่งหน้าที่สำคัญคือการกำจัดปิศาจที่อยู่บนโลกมนุษย์ และ แนะแนวการกำจัดลูกครึ่งปิศาจแก่มวลมนุษย์

Raguel (ราเกล) เพื่อนแห่งพระเจ้า

เป็นเทพที่มีความสำคัญไม่แตกต่างจากองค์มหาเทพรายอื่นๆ เป็นเทพแห่งความถูกต้องและความเท่าเทียม สร้างความสมดุลแห่งโลก และ จักรวาล กล่าวกันว่า ราเกล คือ ผู้พิทักษ์องค์ที่ 2 จาก 4 บนสรวงสวรรค์ คอยควบคุมดูแลพฤติกรรมของเทวดาองค์อื่นๆ เพื่อสร้างความสมดุลที่ถูกต้อง แม้แต่ในพระคัมภีร์ของชาวสุเมเรียนหรือชาวบาบิโลนยังกล่าวถึงในนาม เทพเจ้าแห่งความสมดุล

เทวทูตที่มีบทบาทและมีอำนาจองค์อื่นๆ

Lucifer (ลูซิเฟอร์) โอรสแห่งรุ่งอรุณผู้นำมาซึ่งแสงสว่าง

ผู้เขย่าราชอาณาจักรทำให้โลกเป็นเหมือนถิ่นทุรกันดาร เทวทูตระดับเซราฟิม ผู้ที่ได้รับความรักจากพระเจ้ามากที่สุด มีอำนาจเหนือทูตสวรรค์ทั้งหมด (โดยปกติเซราฟิมจะมี 6 ปีกหรือ 3 คู่ แต่ลูซิเฟอร์มีปีกทั้งหมด มี 12 ปีกเรืองแสง หรือ 6 คู่) ความสมบูรณ์แบบสูงสุด ก่อนที่จะล่วงหล่นตั้งตนเป็นศัตรูของพระเจ้า ลูซิเฟอร์เปรียบได้ดั่งกับดวงดาววีนัส เมื่อถูกทอดทิ้งโดยพระผู้เป็นเจ้าแล้วเขาได้กลายเป็น เจ้าชายแห่งความมืดและความชั่วร้าย ผู้กระทำผิดทรยศต่อพระเจ้า

ในปัจจุบันมีลัทธินับถือลูซิเฟอร์เยี่ยงพระเจ้า เรียกว่า ลูซิเฟอเรี่ยนส์ บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ ก่อนการล่มสลาย หรือ หรือ การล่วงหล่นของเทวดา ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าทอดทิ้งอดัมกับอีฟและใส่ร้ายลูซิเฟอร์
ลูซิเฟอร์มีเลขประจำตัวคือ 666  เลขแห่งความโชคร้าย มีการกล่าวถึงโอรสแห่งรุ่งอรุณใน หนังสือ ภาพยนตร์ และ การ์ตูนจำนวนมาก

Samael (ซามาแอล) พิษของพระผู้เป็นเจ้า

คำแปลตรงตัว หมายถึง งูสีแดง ด้วยสาเหตุนี้จึงมีการบอกกล่าว เทวดาผู้นี้ คือ ผู้ที่มอบแอปเปิ้ลให้กับอดัมและอีฟมนุษย์คู่แรกของโลก หนึ่งในเทวทูตตกสวรรค์ อดีตเทวทูตในชั้นโอฟานิม Poison of God หรือ Destruction of God ทำหน้าที่ล่อล่วงมนุษย์เพื่อทดสอบจิตใจ
การตีความของนิรุกติศาสตร์ Sam แปลความได้ว่า Poison ผู้เดียวที่ได้รับอนุญาติจากพรของพระเจ้าให้ล่อล่วงมนุษย์
นักเทวดาวิทยาได้กล่าวว่าซามาเอล คือ ผู้ยุยงลูซิเฟอร์ให้ก่อกบฎ หรืออีกนัยหนึ่งคือ ซาตาน จากการ Fallen (มีอำนาจหน้าที่ในทิศทางเดียวกัน หรือ จริงๆการล่วงหล่นของลูซิเฟอร์จะอยู่ในแผนของพระเจ้าอยู่แล้ว)
Samael มีหน้าที่อยู่ในกลุ่มเทวดาแห่งความตาย เป็นเทวดาผู้คุ้มครอง “พ่อมดแม่มดฝ่ายไม่ดี”

April 8, 2019